GDPR

PERSONUPPGIFTS OCH INTEGRITETS POLICY 2023-10-13

Syfte
Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och beskriver hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med policyn är att övergripandebeskriva hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, för att följa lagen och för att följa våra avtal med anställda, leverantörer och kunder.
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
- Kontaktuppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer
- Personnummer
- Bankrelaterade uppgifter
- Uppgifter som behövs för upprättande av avtal
- Uppgifter som skickas till oss i samband med rekryterings- och anställningsprocesser
- Uppgifter som skickas in till oss i samband med lagstadgade samråds/tillståndsprocesser

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
När du ingår avtal med oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy och i vårt register över personuppgiftsbehandling. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
- Uppgifter som vi får när du ingår avtal med oss
- Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
- Uppgifter som vi får från offentliga register

Säkerställande av den registrerades rättigheter
Som registrerad vänder du dig till personuppgiftsansvarig om du:
- Vill få tillgång till registerutdrag om dig själv.
- Vill rätta personuppgifter som är felaktiga.
- Vill bli borttagen ur våra register.
- Vill begränsa eller invända mot behandling av dina uppgifter.

Företagens skyldigheter
För att säkerställa att företaget uppfyller sitt ansvar och sina skyldigheter finns följande funktioner och rutiner:
- Beskrivning av ansvar i relevanta rollbeskrivningar.
- Uppföljning av att grundläggande krav på persondatabehandlingen uppfylls.
- Relevant skydd för de registrerades rättigheter beträffande persondata.
- Upprätthållet persondataregister som visar var och varför nödvändig behandlingen av persondata utförs.
- Krav på personal och tredje man om efterlevnaden av denna policy.

Persondataregister upprättas när något av kraven i Dataskyddsförordningen, Artikel 30 uppfylls, vilket i Njordrs fall främst gäller vid behandling som kan betraktas som tillfällig uppstår.

Våra tekniska säkerhetssystem skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part sker detta under sekretessavtal som också säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsansvarig
Njordr AB
559214-5923
Vårfrugatan 13745 34
Enköping

Fler kontaktuppgifter finns på:
www.njordr.se

Contact